หน้าบันรูปพระนารายณ์ Vishnu tympanum (photo credit: กสิณธร ราชโอรส, wikimedia.org)

หน้าบันรูปพระนารายณ์ Vishnu tympanum (photo credit: กสิณธร ราชโอรส, wikimedia.org)

หน้าบันรูปพระนารายณ์ Vishnu tympanum (photo credit: กสิณธร ราชโอรส, wikimedia.org)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!